Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Περιφερειακές Ενότητες, ΟΤΑ, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες ή ιδιωτικές κοινοπραξίες, που έχουν να επιδείξουν την τελευταία διετία καλές πρακτικές, νέες καινοτόμες ιδέες, λύσεις ή τεχνολογίες που καταφέρνουν να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών καθώς και την προσβασιμότητά τους, να ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα και πρωτοβουλία, να δεσμεύουν τους πολίτες να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι, αλλά και να εξασφαλίζουν σταθερότητα, παροχές υγείας, πολιτισμό, καθαρό περιβάλλον, εκπαίδευση, ασφάλεια, υποδομές «ευφυούς πόλης» ή σχετικές λύσεις. Κάθε εταιρεία ή Οργανισμός έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί.

Οι υποψηφιότητες Περιφερειών ή ΟΤΑ εφόσον βραβευθούν, το βραβείο θα παραλαμβάνει στέλεχος/η του Δήμου και θα αναφέρεται μόνο στον Δήμο και όχι την εταιρεία με την οποία υλοποιήθηκε το έργο (ακόμα και αν έχει δηλωθεί). H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες / οργανισμοί. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες / οργανισμοί φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρισμάτων συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 06.11.2020:

 • Να επισκεφτείτε το www.bestcityawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να εξοφληθεί το κόστος υποψηφιότητας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της BOUSSIAS, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected] Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο.

Ζητούμενα για την Υποβολή Υποψηφιότητας

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (κείμενο έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε τo έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις σας (ή του πελάτη σας).

 • Παρουστάστε το όραμα και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.
 • Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ή τις καινοτομίες που αναπτύξατε.
 • Αναφέρετε τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε.
 • Αναφέρετε τον προϋπολογισμό, τον χρόνο υλοποίησης του έργου και ποια τα οφέλη του.
 • Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας.
 • Αναφέρετε τα συμπεράσματα και την τεχνογνωσία που προέκυψαν, την πιθανή προοπτική για επέκταση, αναβάθμιση, αξιοποίηση από τρίτους κ.λπ.
Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Οι υποψηφιότητες πρέπει να παρέχουν σαφείς απαντήσεις στα παρακάτω θέματα:

 • Πρόκληση: Τι επιθυμούσατε να επιτύχετε;
 • Λύση: Τι κάνατε για να πετύχετε τον στόχο σας;
 • Οφέλη: Ποια τα οφέλη για τον οργανισμό σας;

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της BOUSSIAS, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα.

4. Φωτογραφίες (Προαιρετικά – αρχεία .jpg έως 3 αρχεία, έως 3ΜΒ)

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας χρειάζεται να αποστείλετε έως 3 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

5. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχεία .pdf, έως 3 αρχεία, έως 10 MB ανά αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf), εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Case Study Video (προαιρετικά – ένα αρχείο .mp4, έως 50MB)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κόστος υποψηφιότητας

Για τις επιχειρήσεις -πλην OTA- το κόστος υποψηφιότητας διαμορφώνεται ως εξής:

Η πρώτη υποψηφιότητα 300€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 200€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 Υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν): 1.050€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 8 Υποψηφιοτήτων (2 υποψηφιότητες δωρεάν): 1.550€ + 24% Φ.Π.Α.

Για Περιφέρειες, OTA, Επιμελητήρια το κόστος υποψηφιότητας διαμορφώνεται ως εξής:

Η 1η υποψηφιότητα: Δωρεάν

Κάθε επόμενη: 200€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημείωση: Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τον Νοέμβριο 2020.

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος. Η διοργάνωση και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή, η διοργάνωση θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία / οργανισμό στην οποία εργάζονται
 • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές
Τα μέλη των Επιτροπών μπορούν επίσης να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση κάποιας άλλης υποψηφιότητας, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης. Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/ και Bronze βραβεία. Ο Πρόεδρος και η κριτική επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να μην απονείμουν κορυφαία βραβεία (awards of the year), είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Στρατηγική & Στόχοι: Συμβολή της ενέργειας / δράσης / λύσης στη δημιουργία μιας ευφυούς και βιώσιμης πόλης.

2. Ιδέα, Σχεδιασμός, Καινοτομία: Δημιουργική ιδέα, μεταφορά από τη σύλληψη στην υλοποίηση, σχεδιασμός, μεθοδολογία και καινοτόμα στοιχεία της δράσης / επένδυσης / λύσης. Συνεισφορά στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας ή πρωτοβουλίας.

3. Υλοποίηση: Έμφαση στα επιμέρους συστατικά υλοποίησης της ενέργειας/δράσης/λύσης, καθώς και στα στοιχεία πιθανής αλληλεπίδρασης και συνεισφοράς των πολιτών.

4. Οφέλη – Αποτελέσματα: Παράθεση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που έχουν προκύψει, καθώς και στοιχείων αποτελεσματικότητας από την ενέργεια / δράση / λύση. Δυνατότητα αξιοποίησης των βέλτιστων πρακτικών από άλλους.

Κριτική Επιτροπή

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής έχουν επιλεγεί με κριτήριο το επαγγελματικό & επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία & εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. Τα μέλη της επιτροπής θα ανακοινωθούν στο τέλος Αυγούστου. Πρόεδρος των Best City Awards 2020 είναι ο Δημήτρης Παπαστεργίου και Επίτιμος Πρόεδρος ο Γιώργος Πατούλης.

Ορισμένες συμβουλές για τη διεκδίκηση διάκρισης στα Best City Awards 2020

 • Θα κριθείτε με βάση το κείμενο της υποψηφιότητάς σας και όχι με γνώσεις που μπορεί να έχουν οι κριτές για την υποψηφιότητά σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι απαντάτε κατά το δυνατόν στα κριτήρια.
 • Χρησιμοποιείτε τον πλήρη αριθμό λέξεων που μπορείτε.
 • Επικεντρωθείτε στην καινοτομία που αναζητά η κριτική επιτροπή και αναδείξτε το νέο και διαφορετικό για το έργο σας.

Οι υποψηφιότητες αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα από τον διοργανωτή και μόνο τα μέλη της κριτικής επιτροπής έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publications