Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε Τρείς Ενότητες με διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Ενότητα 1 – Liveable City

Οι κατηγορίες της Ενότητας 1 αναγνωρίζουν τον σχεδιασμό, την καινοτομία και τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μιας πόλης, καθώς και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξής της και αφορούν:

1.1 Υποδομές & Αστική ανάπλαση / Urban development
Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα που έχουν κατασκευαστεί για να συμβάλλουν στη διατήρηση του τοπίου ή της γειτονιάς ή ενισχύουν την ταυτότητα μιας πόλης και αφορούν:

1.1.1 Έργα ανάπλασης
1.1.2 Έργα χώρων αναψυχής
1.1.3 Έργα στάθμευσης αυτοκινήτων
1.1.4 Έργα ποδηλατοδρόμων
1.1.5 Άλλο

1.2 Κινητικότητα & μεταφορές / Mobility & Transportation
Η κατηγορία αναγνωρίζει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την υποβοήθηση της μετακίνησης των πολιτών καθώς και των εμπορευματικών μεταφορών και αφορούν:

1.2.1 Προσβασιμότητα χώρων
1.2.2 Αειφορία στις μεταφορές (π.χ. Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, ποδήλατα, σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα κ.ά.)
1.2.3 Βιώσιμη κινητικότητα & Δημόσιες αστικές μεταφορές
1.2.4 Τεχνολογίες που βελτιώνουν την κυκλοφορία οχημάτων, μεταφορών και τη μετακίνηση των πεζών
(π.χ. εφαρμογές IoT, Intelligent Transportation Systems κ.ά.)
1.2.5 Πληροφοριακά συστήματα & έξυπνες εφαρμογές (π.χ. έξυπνες στάσεις, αισθητήρες για θέσεις πάρκινγκ, πινακίδες ενημέρωσης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.ά.)
1.2.6 Άλλο

1.3 ΤΠΕ & Διακυβέρνηση / ICT & Governance
Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα ή και IoT Applications που συμβάλλον στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών προσφέροντάς τους υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και αφορούν:

1.3.1 Δίκτυα οπτικών ινών & 5G
1.3.2 Αξιοποίηση τεχνολογιών AI & ML
1.3.3 Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας εγγράφων στις υπηρεσίες του Δήμου
1.3.4 Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαβούλευσης για σημαντικές αποφάσεις & σχέδια
1.3.5 Εξειδικευμένα έργα που συμβάλουν στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών προσφέροντάς τους υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης
1.3.6 Εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting) για δημοτικά θέματα
1.3.7 Εγκατάσταση infokiosks για παροχή πληροφοριών σε δημότες ή επισκέπτες
1.3.8 Εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινάκων ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο
1.3.9 Εφαρμογές Τ.Π.Ε / IoT Applications
1.3.10 Άλλο

1.4 Ασφάλεια / Safety, Surveillance & Fire Detection
Η κατηγορία αναγνωρίζει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την ασφαλή διαβίωση των πολιτών και αφορούν:

1.4.1 Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης & αντιμετώπισης πυρκαγιών
1.4.2 Δράσεις & έργα για την πρόληψη, παρακολούθηση, έλεγχο, και προστασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
(σεισμός, πλημμύρες, τσουνάμι, πανδημίες κτλ)
1.4.3 Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης / παρακολούθησης πολιτών – χρηστών (πολιτική προστασία, πυροσβεστική, αστυνομία κ.α.)
1.4.4 Μέριμνα για την παρακολούθηση καιρικών συνθηκών για την παρακολούθηση της αγροτικής παραγωγής
1.4.5 Άλλο

1.5 Υγεία / Health
Η κατηγορία αναγνωρίζει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής παρακολούθησης και εξυπηρέτησης των πολιτών:

1.5.1 Συστήματα τηλεπρόνοιας / τηλεπαρακολούθησης για υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων πολιτών
1.5.2 Συστήματα τηλεϊατρικής για μετρήσεις βασικών δεικτών υγείας δημοτών και τήρηση ιατρικού φακέλου με ιατρικές συμβουλές
1.5.3 Συστήματα & εφαρμογές για παρακολούθηση πορείας ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές
1.5.4 Δράσεις πρόληψης κατά του Covid -19
1.5.5 Δράσεις αντιμετώπισης του COVID-19 στους χώρους εργασίας
1.5.6 Δράσεις για την προάσπιση της κοινοτικής υγείας
1.5.7 Άλλο

1.6 Πολιτισμός & Τουρισμός / Culture & Tourism
Η κατηγορία αναγνωρίζει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς ή τη βελτίωση της θέσης της πόλης ως προορισμό στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά και αφορούν:

1.6.1 Συστήματα διαχείρισης πολιτιστικών υποδομών
1.6.2 Ψηφιακός τοπικός τουριστικός οδηγός & Μobile εφαρμογές
1.6.3 Εικονικές περιηγήσεις μουσείων, πινακοθηκών, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων
1.6.4 Ψηφιοποίηση περιεχομένου μουσείων
1.6.5 Άλλο

1.7 Οικονομία & Ανάπτυξη / Economic Growth
Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή IoT Applications για την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω του ιστότοπου του Δήμου, που προάγουν την οικονομία και την ανάπτυξη της πόλης και αφορούν:

1.7.1 Προβολή τοπικής επιχειρηματικότητας
1.7.2 Συμβουλευτική για ανεύρεση εργασίας
1.7.3 Ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα
1.7.4 Κέντρα εμπορίου τοπικών κοινοτήτων
1.7.5 Άλλο

Ενότητα 2 – Green City

Οι κατηγορίες της Ενότητας 2 αναγνωρίζουν τον σχεδιασμό, την καινοτομία, τις τεχνολογίες και τις λύσεις που εφαρμόζονται για τη δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης και εστιάζεται στην προσπάθεια που συντελείται για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων και αφορούν:

2.1 Κτήρια / Building
Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα και λύσεις για την ανάπτυξη και την προώθηση βιώσιμων και φιλικά προς το περιβάλλον κτηρίων και αφορούν:

2.1.1 Δημόσια & Δημοτικά Κτήρια
2.1.2 Εμπορικά Κέντρα
2.1.3 Νοσοκομεία
2.1.4 Εκπαιδευτικές δομές
2.1.5 Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την λειτουργία τους
2.1.6 Παθητικά Κτίρια
2.1.7 Διαχείριση κτηρίων
2.1.8 Εφαρμογές Τ.Π.Ε / IoT Applications
2.1.9 Άλλο

2.2 Διαχείριση Υδατικών Πόρων / Water Μanagement
Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες, καινοτομίες και λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων και αφορούν:

2.2.1 On line σύστημα μετρήσεων της ποιότητας πόσιμου νερού
2.2.2 On line σύστημα παρακολούθησης πιθανών διαρροών νερού στο δίκτυο ύδρευσης
2.2.3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων
2.2.4 Αφαλάτωση
2.2.5 Εφαρμογές Τ.Π.Ε / IoT Applications
2.2.6 Άλλο

2.3. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων / Solid Waste Management
Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες, καινοτομίες και λύσεις για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων και αφορούν:

2.3.1 Τεχνολογίες αποκομιδής αποβλήτων
2.3.2 Διακίνηση & μεταφορά αποβλήτων
2.3.3 Ανακύκλωση & επαναχρησιμοποίηση
2.3.4 Online σύστημα διαχείρισης κάδων απορριμμάτων & στόλου απορριμματοφόρων
2.3.5 Δράσεις ενθάρρυνσης – ενημέρωσης πολιτών για την ανακύκλωση
2.3.6 Άλλο

2.4. Διαχείριση Ενέργειας / Energy Management
Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες, καινοτομίες και λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας και αφορούν:

2.4.1 Έξυπνο αστικό φωτισμό
2.4.2 Έξυπνο φωτισμό αυτοκινητοδρόμων
2.4.3 Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας δημοσίων & δημοτικών κτιρίων
2.4.4 Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α.
2.4.5 Εφαρμογές Τ.Π.Ε / IoT Applications
2.4.6 Άλλο

Ενότητα 3 – Sustainable City

Οι κατηγορίες της Ενότητας 3 αναγνωρίζουν τις συνολικές δράσεις, την καινοτομία και τις πιθανές λύσεις που εφαρμόστηκαν για την περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική ισότητα και την οικονομική ανάπτυξη, ώστε να πραγματωθεί η έννοια της βιώσιμης πόλης και αφορούν:

3.1 Βιώσιμη Ανάπτυξη Υποδομών / Sustainable Infrastructure Development
Συμμετοχή από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν υλοποιήσει ή και διαχειρίζονται έργα υποδομών και κοινής ωφελείας (μαρίνες, τουριστικούς λιμένες, αλιευτικά καταφύγια, έργα υδρεύσεων & αποχετεύσεων, βιολογικούς καθαρισμούς, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη (στον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους) την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

3.2 Βιώσιμη Ηγεσία / Sustainable Leadership
Συμμετοχή από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και συστηματοποιημένες δράσεις, αποδεικνύοντας το «προβάδισμά» τους στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, τον περιορισμό των αποβλήτων και τη μέριμνα για να παραμείνουν άφθονοι πόροι στις επόμενες γενιές.

3.3 Βιώσιμος Δημόσιος Τομέας / Sustainable Public Sector
Συμμετοχή από Δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν να επιδείξουν μια σειρά από «πράσινες» υπηρεσίες υποστήριξης ή εξυπηρέτησης της καθημερινότητας των αναγκών επιχειρήσεων και πολιτών.

3.4 Κουλτούρα και Βιώσιμη Ανάπτυξη / Culture and Sustainable Development
Συμμετοχή από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιμελητήρια, που έχουν υλοποιήσει θεματικά φεστιβάλ συμβατά με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού τους ως συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης.

3.5 Βιώσιμη Αστική Επιχειρηματικότητα / Sustainable Business
Συμμετοχή από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και επιχειρήσεις που εφαρμόζουν υπεύθυνα τις αρχές της αειφορίας με σκοπό τη διαχείριση / ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την παραγωγική / λειτουργική τους διαδικασία.

3.6 Κοινωνική Συνοχή και Βιώσιμη Ανάπτυξη / Social Cohesion and Sustainable Development
Συμμετοχή από Περιφέρειες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν υλοποιήσει προγράμματα κοινωνικής συνοχής, θερμοκοιτίδων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ισότιμης πρόσβασης σε δομές, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση της κοινωνίας προς ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

3.7 Κοινωνική Ευθύνη / Social Responsibility
Συμμετοχή από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει ή/ και υλοποιήσει επικοινωνιακές στρατηγικές ή έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων αμφοτέρων.

3.8 Κλιματική Αλλαγή / Climate change
Συμμετοχή από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει ή/και υλοποιήσει δράσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

3.9. Βοήθεια στο Σπίτι / Support Vulnerable Social Groups
Συμμετοχή από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει προγράμματα βοήθειας στο σπίτι ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

3.10 Προγράμματα Ευθύνης & Αλληλεγγύης / Responsibility & Solidarity
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει προγράμματα προς όφελος των πολιτών

Gold – Silver – Bronze – Winner – Highly Commended Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία για τις υποψηφιότητες της Ενότητας 1 και 2 καθώς και Winner ή/και Highly Commended βραβεία για τις υποψηφιότητες της Ενότητας 3
Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας στην Ενότητα 1 και 2 και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας στην Ενότητα 1 και 2.

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας στην Ενότητα 1 και 2 και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών.

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

1. Smart City of the Year:
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην πόλη με πάνω από 80.000 κατοίκους, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις Ενότητες 1, 2 & 3.

2. Smart Town of the Year:
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην πόλη με κατοίκους από 40.000 έως 80.000, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις Ενότητες 1, 2 & 3.

3. Smart Municipality of the Year:
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην πόλη με λιγότερους από 40.000 κατοίκους, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις Ενότητες 1, 2 & 3.

4. Smart Region of the Year:
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Περιφέρεια που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στις Ενότητες 1, 2 & 3.

5. Smart City Supplier of the Year:
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή στις Ενότητες 1 και 2.

6. Digital Transformation City of the Year:
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην υποψηφιότητα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στην Κατηγορία 1.3 της Ενότητας 1.

7. Stewardship Award for Smart City Initiative:
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην υποψηφιότητα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στην Ενότητα 3.

Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων