Κατηγορίες & βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας Α – Liveable City

Οι κατηγορίες του Πυλώνα Α αναγνωρίζουν τον σχεδιασμό, την καινοτομία και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται ή εφαρμόζονται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μιας πόλης, καθώς και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξής της και επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς.

A.1 Υποδομές & Αστική Ανάπλαση / Urban Development

Περιλαμβάνει έργα που έχουν κατασκευαστεί για να συμβάλλουν στη διατήρηση του τοπίου ή της γειτονιάς ή ενισχύουν την ταυτότητα μιας πόλης.

A.1.1 Έργα πρασίνου & βιοποικιλότητας

A.1.2 Έργα ποδηλατοδρόμων New

A.1.3 Έργα χώρων αναψυχής New

A.1.4 Έργα αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος

A.1.5 Έργα ανάπλασης

A.1.6 Έργα στάθμευσης αυτοκινήτων New

A.2 Κινητικότητα & Μεταφορές / Mobility & Transportation

Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την υποβοήθηση της μετακίνησης των πολιτών, καθώς και των εμπορευματικών μεταφορών.

A.2.1 Δράσεις βελτίωσης κυκλοφοριακής διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο με χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών New

A.2.2 Χρήση ευφυών συστημάτων σε διαβάσεις πεζών για ασφαλή μετακίνησή τους New

A.2.3 Έξυπνες στάσεις (π.χ. online σήμανση άφιξης λεωφορείων) για ΜΜΜ New

A.2.4 Έξυπνες πινακίδες ενημέρωσης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

A.2.5 Αισθητήρες για θέσεις πάρκινγκ αυτοκινήτων με ενημέρωση και καθοδήγηση οδηγών σε ελεύθερες θέσεις New

A.3 ΤΠΕ & Διακυβέρνηση / ICT & Governance

Περιλαμβάνει έργα ή και IoT Applications για την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών με την προσφορά υπηρεσιών από τη δημόσια διοίκηση.

A.3.1 Υλοποίηση ασύρματου δικτύου ελεύθερης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κοινόχρηστους χώρους New

A.3.2 Υλοποίηση δικτύου οπτικών ινών (MAN) New

A.3.3 Υποδομές Data centers για συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από αισθητήρες εφαρμογών IoT

A.3.4 Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας εγγράφων στις υπηρεσίες του Δήμου New

A.3.5 Εγκατάσταση infokiosks για παροχή πληροφοριών σε δημότες ή επισκέπτες New

A.3.6 Εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινάκων ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο New

A.3.7 Εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting) για δημοτικά θέματα New

A.3.8 Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαβούλευσης για σημαντικές αποφάσεις και σχέδια (επιχειρησιακό σχέδιο, τεχνικό πρόγραμμα κ.ά.) New

A.3.9 Οnline παρακολούθηση συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του Δήμου New

A.4 Ασφάλεια / Safety, Surveillance and Fire detection

Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την ασφαλή διαβίωση των πολιτών.

A.4.1 Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιών New

A.4.2 Δράσεις αντιμετώπισης και μελέτες προστασίας δημοτών από έκτακτα περιστατικά (σεισμοί, πλημμύρες) New

A.4.3 Μέριμνα για την παρακολούθηση καιρικών συνθηκών (μετεωρολογικές προβλέψεις) για την παρακολούθηση της αγροτικής παραγωγής

A.5 Υγεία / Health

Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής παρακολούθησης και εξυπηρέτησης των πολιτών.

A.5.1 Υλοποίηση συστήματος τηλεπρόνοιας/τηλεπαρακολούθησης για υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων πολιτών New

A.5.2 Υλοποίηση συστήματος τηλεϊατρικής για μετρήσεις κάποιων βασικών δεικτών δημοτών (πίεση, σάκχαρο κ.ά.) και τήρηση ιατρικού φακέλου με συμβουλές από ιατρούς του νοσοκομείου/κέντρου υγείας New

A.5.3 Υλοποίηση εφαρμογών για παρακολούθηση πορείας ασθενών σε απομακρυσμένες περιοχές

A.6 Πολιτισμός & Τουρισμός / Culture & Tourism New

ΠΠεριλαμβάνει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς ή τη βελτίωση της θέσης της πόλης ως προορισμό στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

A.6.1 Σχεδιασμός και δημιουργία συστήματος διαχείρισης πολιτιστικών υποδομών

A.6.2 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού τοπικού τουριστικού οδηγού

A.6.3 Ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικού περιεχομένου για κινητά

A.6.4 Προστασία, προβολή και ανάδειξη μουσείων, πινακοθηκών, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων με εικονικές περιηγήσεις

A.6.5 Ψηφιοποίηση περιεχομένου μουσείων για δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού αποτυπώματος

A.7 Οικονομία – Ανάπτυξη / Economy – Growth New

Περιλαμβάνει δράσεις, έργα ή και IoT Applications για την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω του ιστότοπου του Δήμου, που προάγουν την οικονομία και την ανάπτυξη της πόλης.

A.7.1 Δράσεις προβολής της τοπικής επιχειρηματικότητας

A.7.2 Δράσεις εύρεσης εργασίας

A.7.3 Καινοτόμες δράσεις για υποστήριξη της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα

A.7.4 Συμβουλευτικές διαδραστικές υπηρεσίες προς νέους επιχειρηματίες

Πυλώνας B – Green City

Οι κατηγορίες του Πυλώνα Β αναγνωρίζουν τον σχεδιασμό, την καινοτομία και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται ή εφαρμόζονται για τη δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης και εστιάζονται στην προσπάθεια που συντελείται για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της, επικεντρώνοντας στους παρακάτω τομείς:

B.1 Κτήρια / Building

Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες και λύσεις για την ανάπτυξη και την προώθηση υγιούς, βιώσιμης, φιλικής προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικής διαχείρισης δημόσιων ή εμπορικών εγκαταστάσεων, καθώς και στη διατήρηση του τοπίου ή της γειτονιάς ή της αναγνωρίσιμης ταυτότητας μιας πόλης. Τα έργα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται):

B.1.1 Αειφόρος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

B.1.2 Αξιοποίηση πράσινης & ανανεώσιμης ενέργειας

B.1.3 Παθητικό σπίτι

B.1.4 Πιστοποίηση κτηρίων

B.1.5 Εφαρμογές ΤΠΕ / IoT applications

B.2 Διαχείριση Υδατικών Πόρων / Water Μanagement

Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες, καινοτομίες και λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων, με στόχο την προφύλαξη και διατήρησή τους, παρέχοντας ταυτόχρονα ποιοτικό πόσιμο νερό. Τα έργα αυτά μπορεί να αφορούν (χωρίς να περιορίζονται):

B.2.1 Online σύστημα μετρήσεων της ποιότητας πόσιμου νερού

B.2.2 Online σύστημα παρακολούθησης πιθανών διαρροών νερού στο δίκτυο ύδρευσης New

B.2.3 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης άρδευσης New

B.2.4 Έξυπνοι μετρητές νερού

B.2.5 Διαχείριση υγρών αποβλήτων New

B.2.6 Αφαλάτωση New

B.2.7 Εφαρμογές ΤΠΕ / IoT applications New

B.3 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων / Solid Waste Management

Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες, καινοτομίες και λύσεις για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Τα έργα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται):

B.3.1 Τεχνολογίες αποκομιδής αποβλήτων

B.3.2 Διακίνηση & μεταφορά αποβλήτων

B.3.3 Απόρριψη αποβλήτων

B.3.4 Ανακύκλωση & επαναχρησιμοποίηση

B.3.5 Ανάκτηση ενέργειας

B.3.6 Online σύστημα διαχείρισης κάδων απορριμμάτων και στόλου απορριμματοφόρων New

B.3.7 Δράσεις ενθάρρυνσης – ενημέρωσης πολιτών για την ανακύκλωση με τηλε-εκπαίδευση New

B.3.8 Εφαρμογές ΤΠΕ / IoT applications New

B.4 Διαχείριση Ενέργειας / Energy Management

Η κατηγορία αναγνωρίζει έργα, πρωτοβουλίες, καινοτομίες και λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Τα έργα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται):

B.4.1 Έξυπνο φωτισμό

B.4.2 Εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης επιπέδου φωτός για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας New

B.4.3 Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια με αναβάθμιση του κελύφους τους και ολοκληρωμένη παρέμβαση σε συστήματα ψύξης – θέρμανσης New

B.4.4 Έξυπνοι μετρητές

B.4.5 Χρηματοδότηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας

B.4.6 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τηλε-εκπαίδευση των δημοτών για εξοικονόμηση ενέργειας (μαθήματα εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από ειδική ηλεκτρονική δημοτική πλατφόρμα) New

B.4.7 Εφαρμογές ΤΠΕ / IoT applications New

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publications

Χορηγοί

ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων συστημάτων λογισμικού. H ηλεκτρονική υγεία είναι η κύρια ειδίκευση μας, όπως και οι διαδικτυακές εφαρμογές για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το προϊόν μας, ehealthPass™, είναι μία λύση ώστε να γίνουν διαχειρίσιμα τα σημερινά περίπλοκα συστήματα υγείας, θέτοντας τον ασθενή στην πρώτη γραμμή φροντίδας, αλλά και διευκολύνοντας τον ρόλο του γιατρού.
Η Γνώμων παρέχει επίσης λογισμικό κοινωνικής φροντίδας, ενισχύοντας τους εργαζόμενους στο Δήμο και τους πολίτες με εφαρμογές που βοηθούν στην ανεξάρτητη διαβίωση. Προηγμένα συστήματα τηλεϊατρικής παρέχουν τα μέσα ώστε να παρακολουθούνται ενδείξεις και συμπτώματα στο σπίτι, σε τέσσερις δήμους που καλύπτουν 1.000 ηλικιωμένους.

Solaris Bus & Coach S.A.

Η Solaris Bus & Coach S.A. είναι πρωτοπόρος Ευρωπαίος κατασκευαστής καινοτόμων, φιλικών προς το περιβάλλον, οχημάτων αστικής μετακίνησης. Τα προϊόντα υιοθετούν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες πρόωσης (EuroVI, electric, CNG, hybrid, trolley) και προσαρμόζονται στις λειτουργικές απαιτήσεις κάθε πελάτη, με προτεραιότητα σε ασφάλεια και εργονομία. Η Solaris κατέχει ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά και πρωτοπορεί στην κατασκευή ηλεκτροκίνητων λεωφορείων με αποκορύφωμα τη βράβευση του Solaris Urbino 12 Electric ως «Λεωφορείου της Χρονιάς 2017». Εκπροσωπείται σε Ελλάδα και Κύπρο από τη θυγατρική της Solaris Hellas Α.Ε., η οποία διαθέτει στην αγορά όλο το εύρος των προϊόντων υψηλής ποιότητας καθώς και υπηρεσίες After Sales.

Υποστηρικτές

Envirometrics

H ENVIROMETRICS ειδικεύεται στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και της ανάπτυξης διαχειριστικών συστημάτων.
Διαθέτει διαπιστευμένο κατά EN ISO 17025 εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων και διεπιστημονική ομάδα μονίμων συνεργατών. Για περισσότερα από 15 χρόνια υποστηρίζει βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ΟΤΑ στην επίτευξη των στόχων τους και δραστηριοποιείται σε 11 χώρες.

Intellisoft

Η IntelliSoft® ΕΠΕ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002 από μία ομάδα επαγγελματιών του χώρου της Πληροφορικής, με σημαντική πρότερη εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρίες πληροφορικής. Κύρια ενασχόλησή της αποτελεί η κατασκευή, προώθηση και υποστήριξη Προϊόντων Τεχνολογικής Αιχμής και Εξειδικευμένων Λύσεων Λογισμικού και Υπηρεσιών, με αντικειμενικό σκοπό την παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, προσαρμοσμένων, πλήρως, στις ανάγκες της Ελληνικής, κύρια, και Ευρωπαϊκής, γενικότερα Αγοράς.

Telcoserv & Panthora [ADAPTIT]

Από το 2010 έως σήμερα, η TELCOSERV A.E. πρωτοπορεί στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης υποδομών . Με τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις που απαντούν στις ανάγκες μιας ευρείας γκάμας βιομηχανιών και οργανισμών.
Τα καινοτόμα προϊόντα PANTHORA της TELCOSERV εγγυώνται την ασφαλή, εύρυθμη και προηγμένη λειτουργία των υποδομών και συστημάτων οργανισμών και εταιρειών. Εξασφαλίζουν οικονομία λειτουργικού κόστους και εξοικονόμηση ενεργειακών και ανθρώπινων πόρων.

ΚΑΥΚΑΣ

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, ενεργειακών λύσεων και βιομηχανίας. Μέσα από το σύγχρονο δίκτυο των 56 καταστημάτων της, το Τμήμα Πωλήσεων Β2Β, το εξειδικευμένο Τμήμα Φωτισμού, τις δύο Μονάδες Κατασκευής Ηλεκτρικών Πινάκων, το Τμήμα Ενεργειακών Λύσεων & Βιομηχανίας και το Τμήμα Διαχείρισης Έργων, η ΚΑΥΚΑΣ αποτελεί σημείο αναφοράς του κλάδου και παρέχει μια πλούσια γκάμα καινοτόμων προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων.

Live Streaming Sponsor

Coneq

Η CONEQ Hellas ανήκει στον τομέα παροχής τεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών σε εκδηλώσεις τις οποίες υποστηρίζει με μεταφραστικά συστήματα, συνεδριακά συστήματα και οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Με την υπηρεσία του Live Streaming της CONEQ Hellas, σας δίνεται η δυνατότητα να μεταδώσετε ζωντανά τις εκδηλώσεις που διοργανώνετε διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο το κοινό που τις παρακολουθεί από οποιοδήποτε σημείο μέσω διαδικτύου.

Με την Τιμητική Υποστήριξη